English | Magyar| Deutsch Főoldal
 

Általános feltételek 2019

 A tanfolyam megkezdéséhez szükséges feltételek:

1. Jelentkezési lap kitöltése (Az elméleti vizsga elött).

2. Orvosi alkalmassági igazolás (háziorvosnál az általuk megszabott díj szerint).

3. Vizsgadíjak befizetése

4. Előírt életkor betöltése. ("B" kategória 16, 5 év, "A" kategória 23,5 év)

5. A jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek a jelölt feleljen meg. 

6. Ha szóbeli elméleti vizsgát tesz a tanuló kérvényt kell benyújtani az engedélyezéséhez.

 
Vizsgára bocsátás feltételei a "B" és "A" kategóriában:

1.      A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése.

2.      Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése.

3.      E-learning képzés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolás megléte.

4.      A megfelelő összegű – később részletezett – vizsgadíj befizetése.

5.      A jelölt az elméleti vizsgánál 17. életévénél 3 hónappal lehet csak fiatalabb.   ( "A" kat 24 év)

6.      A gyakorlati vizsgánál a betöltött 17. életév. ("A" kat 24 év)

Az elméleti vizsgára csak az bocsátható:

Járműkezelési (A.kat) és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki

 • Aki az e-learning tanfolyam vagy a tantermi képzés elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott;

 • Aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott közbiztonsági, egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek;

 • Aki a megszerezni kívánt vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány kiadásának feltételéül a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (aki 17. életévét betöltötte, vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, de az első gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki a 17. életévét már betöltötte.), továbbá

 • Az is, aki igazolja, hogy utánképzési kötelezettsége a vizsgára bocsátás előtt legalább két évvel keletkezett és teljesítette a tanfolyam hallgatási kötelezettségét.

 • Aki az elméleti vizsgatantárgyból
  sikertelenül vizsgázott, a többi vizsgát újabb tanfolyam elvégzése nélkül korlátlanul tehet.
 • Az első elméleti vizsgánál a 8 általános elvégzését bizonyító okirat bemutatása
 • Az elméleti tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül (elméleti e-learning esetén az első belépés az anyagba) vizsgán való megjelenés.  
 • az első naptól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.

 

 • Megfelel a külön jogszabályban meghatározott közbiztonsági, egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek;

 • A járművezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte;

 • Az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá

 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte.

 

FORGALMI VIZSGA CSAK SIKERES JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA ("A" kat.)  UTÁN TEHETŐ !!!

Az összes gyakorlati vizsgát az első elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül kell letenni. Amennyiben a forgalmi vizsgát a jelölt nem tette le ez idő alatt új tanfolyamot kell kezdenie.

A gyakorlati vizsga feltétele a befizetett vizsgadíj.

A tantermi elméleti foglalkozások időtartama: 28 óra - kb. 2 hét.

E-learning képzés esetén a program által megadott óraszámok.

A tantermi elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező. Hiányzások pótlása konzultációs pótfoglalkozásokon történik, melynek díja 1500,- Ft/óra

E-learning képzés esetén a tanuló saját időbeosztásában tanulhat.

A tantermi elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 45 perc

Az elméleti tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni, melyet a képző szerv szervez meg. Az elméleti vizsgát a tanfolyam kezdésétől számított 9 hónapon belül le kell jelenteni és a tanulónak meg kell jelennie. Sikertelenség esetén még 3 hónap van a vizsga sikeres teljesítéséig.

A járművezetési gyakorlati foglalkozások időtartama:

"B" kat. 29 ó+1 ó vizsga             "A" kat. 26 ó+1 ó vizsga

1.  Alapoktatás                      9 óra              10 óra

2.  Városi vezetés                14 óra              11 óra

3.  Országúti vezetés             4 óra                5 óra

4.  Éjszakai vezetés               2 óra

5.  Gyakorlati vizsgák:           1 óra                1 óra
(járműkezelési (A kat.) 15 perc, forgalmi 50 perc)        

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc

A városi (forgalmi) vezetés csak sikeres rutinvizsga (A. kat.) után kezdhető meg.

A gyakorlati foglalkozást (vezetést) csak a sikeres elméleti vizsgát követően lehet elkezdeni

Egyéb:

A gyakorlati oktatás során a tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani. Amennyiben 48 órán belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent” órának minősül. A meg nem jelent órát alapóra esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele, amelynek következményét a tanuló viseli.

Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató hibájából marad el (műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok, betegség stb.), úgy az elmaradt órát az oktató maradéktalanul pótolja.

Késés esetén mindkét fél 20 percet köteles várni.

Pótvizsga előtt az alábbi pótóra vezetése kötelező:

                                    - járműkezelői vizsga esetén (A. kat):     2 óra

                                    - forgalmi vizsga esetén:                        4+1 óra

 

    Általános feltételek
    Oktatók
    Árak
    Honosítás
    Tanfolyamok
    Motoros oktatás
    E-mail
    Térkép
    Elérhetőségünk
    Linkek
    Vendégkönyv
admin